KLAUZULA RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, w celu internetowego zarezerwowania wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Świdniku Oświadczam, iż zapoznałem się poniższymi informacjami:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych za pomocą formularza jest Powiat Świdnicki w Świdniku (21-040), ul. Niepodległości 13, tel. 81 468 71 01.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w celu umożliwienia internetowej rejestracji wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu w celu procedowania sprawy, której rejestracja dotyczy.
  3. Okres przechowywania Pani/Pana danych wynosi 7 dni od momentu pobrania biletu w Wydziale Komunikacji i Transportu.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu.
  8. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@powiatswidnik.pl lub listownie na podany wyżej adres administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.